مدیریت ورزشی
تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران

انسیه چلیپا؛ همایون عباسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 43-57

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67668.2517

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داد-بنیاد)، و جامعه آماری پژوهش شامل: صاحب‌نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید در زمینه موضوع این تحقیق بودند. به منظور نمونه‌گیری تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 16 نفر به عمل آمد. روایی ...  بیشتر

بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا (HPWS) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان (P-O Fit)در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ نفیسه فتاحیان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 125-138

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.47112.1967

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران می‌باشد. تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی در حیطه مطالعات راهبردی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات ...  بیشتر

رابطه ی بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ معصومه بخیت؛ گل‌ناز رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 57-64

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین عدالت سازمانی با بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان درادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) بود. برای تعیین نمونه آماری از روش کل شمار استفاده شد و نمونۀ آماری تحقیق متناسب با حجم جامعه ...  بیشتر

تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

امین رضا بخش چناری؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه 170 نفر بودند. در این پژوهش از سه پرسشنامۀ فراموشی سازمانی جلالی و همکاران (1389)، پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (2000) و پرسشنامه ...  بیشتر

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ معصومه فدایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 37-53

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی پرسشنامة غرور ملی با تاکید بر ورزش بود است. جامعة آماری، تمامی اساتید و دانشجویان مقطع دکتری رشته­های تربیت بدنی و سایر رشته­ها در دانشگاه­های دولتی گیلان، کرمان، اصفهان، شهرکرد، مشهد، سمنان و کرمانشاه بودند. از روش نمونه­گیری خوشه­ای بر مبنای توزیع جغرافیایی استفاده شد که در نهایت 325 نفر به پرسشنامه­ها ...  بیشتر