مدیریت ورزشی
تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران

انسیه چلیپا؛ همایون عباسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 43-57

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67668.2517

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داد-بنیاد)، و جامعه آماری پژوهش شامل: صاحب‌نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید در زمینه موضوع این تحقیق بودند. به منظور نمونه‌گیری تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 16 نفر به عمل آمد. روایی ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارائه چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: پژوهشی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین

امیر دانیاری؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ رمضان کریمی؛ محمد باقر آرایش

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68552.2542

چکیده
  این پژوهش با هدف دستیابی به چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان-های ورزشی در ایران با رویکرد کلارک و براون (2013)، انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی اکتشافی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، انجام شد. ابزار اصلی گرداوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که اشباع نظری یافته‌ها در هجدهمین مصاحبه حاصل ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور

منصور اسدی؛ مسعود ایمان زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.53758.2196

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور به تعداد 372 نفر بود که طبق جدول مورگان 180 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود . ابزار اندازه ...  بیشتر

اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

ســارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.41911.1829

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود.. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، تمام کارمندان اداری کمیته ملی المپیک (88N=) بودند و نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی ...  بیشتر

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

لیلا قربانی قهفرخی؛ مرضیه کلانی نسب؛ معصومه یاراحمدی؛ فریبرز فتحی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 45-54

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در ببین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی همبستگی و تحلیلی است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به تعداد 97 نفر بودند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

نعیمه کشتگر؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ زهرا نوبخت

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 119-127

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بودند، لذا طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماری برابر 200 نفر انتخاب شد. که به صورت روش ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

مهرداد محرم زاده؛ هوشیار فتاحی؛ سیدمحمد کاشف

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 21-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 219 می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری غیر ...  بیشتر

ارزیابی شاخص های تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ مریم تقی زاده

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 49-58

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارزیابی شاخص‌های تأثیرگذار بر رهبری تحول‌گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز تشکیل می‌دهند (52 کارمند) که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات ...  بیشتر

ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور

بهرام یوسفی؛ کامران عیدی پور؛ سجاد غلامی ترکسلویه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 57-63

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک رهبری اصیل و دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غرب کشور بود(300N=). نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به صورت طبقه­ی- تصادفی تعیین شد(185n=). ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر