ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

هنگامه بلورساز مشهدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 41-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه ‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت‌ شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی ...  بیشتر

تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه

فاطمه صیادی؛ همایون عباسی؛ معصومه بخیت؛ کامران عیدی پور

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 59-66

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط بین خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خود‌کارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود که در تیم‌های ملی حضور دارند و یا سابقه عضویت داشته‌اند، که 127 نفر از آن‌ها به پرسش نامه‌های استاندارد هوش هیجانی عیدی و همکاران ...  بیشتر

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 25-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان­ ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری پژوهش 49 نفر از مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بود که همه آن­ها به صورت کل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری باس و آلیو ...  بیشتر