تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

نصرالله محمدی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 57-69

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.63374.2414

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر رهبری تیمی عمل محور بر توسعه هم افزایی تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران انجام شد. نوع تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران(139 نفر) بود. نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام و 117 ...  بیشتر

تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدی

احلام حیدری آل کثیر؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 79-89

https://doi.org/10.30473/fmss.2018.5125

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدی بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة بازیکنان حاضر در دور نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان در سال 1396 بود و برای نمونه‌گیری از روش کل‌ شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تائید روایی و پایایی در بین نمونة آماری توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان

محمدنور مهیا؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ جعفر ابراهیم نزاد سلامی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 21-31

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان انجام شده است. این تحقیق براساس هدف تحقیق، کاربردی است.روش تحقیق پزوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مقطعی است. جامعه آماری آن شامل کلیه بازیکنان والیبالیست مرد شرکت کننده در بازی های لیگ استان هرمزگان که تعداد آنها برابر با 96 نفر می ...  بیشتر

ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

هنگامه بلورساز مشهدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 41-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه ‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت‌ شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی ...  بیشتر