مدیریت ورزشی
اعتبار یابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)

ابوالفضل فراهانی؛ سیده ندا میرحاجیان؛ علی محمد صفانیا

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67314.2510

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مسئولین باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران و دانشجویان رشته تربیت بدنی بودند. برای تعیین حجم نمونه در مرحله کمی از نرم‌افزار SPSS Sample Power ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
الگوی ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 53-69

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65045.2464

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت پذیری اجتماعی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود و جامعه آماری سلبریتی های ورزشی بودند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به دشواری جمع‌آوری داده‌ها انتخاب شدند. ...  بیشتر

تبیین نقش نهضت داوطلبی در توسعه سرمایه اجتماعی جمعیت هلال‌احمر (رویکرد داوطلبان ورزشی)

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ نرگس صداقتی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.64851.2460

چکیده
  جمعیت هلالاحمر جزء مهمترین و گستردهترین سازمانهای امدادی و بشردوستانه است و پرداختن به موضوعاتی که موجب توسعه سرمایه اجتماعی آن در جامعه شود مورد توجه مدیران میباشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش نهضت داوطلبی به ویژه داوطلبان ورزشی در توسعه سرمایه اجتماعی جمعیت هلال‌احمر بود. این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی بوده و برای دستیابی به ...  بیشتر

نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء سرمایه اجتماعی معلمین تربیت‌بدنی شهر تهران

شهرام نظری؛ احمد محمودی؛ محسن کوثری پور؛ فهیمه حسنی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.54098.2170

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء سرمایه اجتماعی معلمین تربیت بدنی شهر تهران بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 که در مجموع 2343 نفر بودند. نمونه‌گیری با استفاده روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایةاجتماعی با سرمایةروان‌شناختی درتیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا)

محمد بیغرض؛ ابراهیم علیدوست؛ قدرت الله باقری؛ محسن غفرانی؛ علی صابری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 47-58

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی با سرمایةروان‌شناختی در تیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بود. روش پژوهش انجام‌شده توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه فوتبالیست‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بودند که در این پژوهش از روش نمونه‌گیری سرشماری یا کل شمار استفاده ...  بیشتر

اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان)

رسول آزادی؛ حسین عیدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 11-24

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان اجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را 303 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند که از بین آنها 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گرداوری داده‌ها، ...  بیشتر

رابطه ی بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایۀ اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین

مجتبی قاسمی سیانی؛ مرتضی دوستی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان فدراسیون ورزش معلولین به تعداد 150 نفر بود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 107 نفر تعیین شد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به فرهنگ‌سازمانی از پرسش­نامۀ استاندارد فرهنگ‌سازمانی دنیسون (2007) و برای بررسی متغیر ...  بیشتر