مدیریت رفتار سازمانی
ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی

سمیه حبیب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.62200.2375

چکیده
  تسلط بر فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ابعاد مختلف یک سازمان ها اثر گذار است از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی می باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر زمان مقطعی و از ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
بررسی ارتباط سلامت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

سید جعفر موسوی؛ سیدرضا موسوی گیلانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 29-39

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65048.2465

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران، پرسشنامه بهره ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

علی بنسبردی؛ محسن اسماعیلی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5548

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر  بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 308 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه بهره ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

نادیا حمزه لو؛ سید محمد کاشف؛ سارا کشکر

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری فدراسیون های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیران فدراسیون های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و دانشجویان دکتری مدیریت ...  بیشتر