ارتباط بین کیفیت رویداد، رضایتمندی از رویداد و وفاداری به رویداد در تماشاگران ورزشی

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ محمد رضا شکری

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62854.2399

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت رویداد، رضایت مندی از رویداد و وفاداری به رویداد در تماشاگران ورزشی بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمام تماشاگران مسابقات ورزشی در استان تهران تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد آن‌ها، براساس جدول مورگان برای جامعۀ آماری نامحدود حجم نمونه ...  بیشتر

واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های ارتقای بالندگی حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی بر اساس گراند تئوری

نازدار پروین؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.56796.2241

چکیده
  لازمه پیشرفت جوامع درحال توسعه، توجه ویژه به‌رسالت خطیر آموزش جهت تأمین نیازهای کنونی و آتی بارعایت اقتضائات آموزشی به‌روز آنهاست. موضوع تحقیق؛ طراحی الگوی ارتقای بالندگی حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی بر اساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی می‌باشد. روش پژوهش بصورت کیفی بود و براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد استراوس و کوربین ...  بیشتر

تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

مرتضی رضایی صوفی؛ سیاوش خداپرست؛ مینا قرباندوست

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.48787.2015

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان به تعداد 170 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شمار، نمونه‌ای به حجم ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ناهید مروی اصفهانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49421.2031

چکیده
  هدف‎ ‎از‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش ‏در رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران بود.‏‎ ‎جامعه ‏آماری پژوهش مدیران‎ ‎و‎ ‎متخصصان‎ ‎حوزة‎ ‎ورزش‎ ‎قهرمانی‎ ‎و‎ ‎اعضای‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎رشته‌های‎ ‎تربیت‎ ‎بدنی‎ ‎دانشگاه‌های‎ ‎کشور به ...  بیشتر

بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون ‏های ورزشی ایران

لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ بهرام اکبری خوشه مهر

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.50297.2058

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، همه مدیران (مدیران عالی، میانی و پایه) در فدراسیون های ورزشی بود به تعداد 700 نفر بود، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های گرداوری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور

نازدار پروین؛ حسن صافدل؛ مرتضی رضایی صوفی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 39-47

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ورزشکار است.روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، حدود 1400 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 302 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ(2009) و اعتیاد به اینترنت یانگ(1996) که روایی و پایایی هر دو به تایید ...  بیشتر