طراحی مدل نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در رابطه علی مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی با رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

فرشته کتبی؛ محسن فلاح؛ محمد میررکنی؛ مجید نامور

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.60857.2344

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در رابطه علی مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی با رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بوده است و تعداد آن 290 نفر می‌باشد. ...  بیشتر

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌‌گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بودند که از طریق نمونه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه

مهدی گودرزی؛ سیده شهرزاد محسنی اردهالی؛ ایمان رحیمی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 65-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی و عملیاتی فدراسیون ورزش سه گانه بود.جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر کارکنان فدراسیون و هیئت های استانی ورزش سه گانه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نفرات، نمونه برابر با 151 نفر و به صورت تصادفی انتخاب گردید برای گردآوری داده ها، از بررسی اسناد ...  بیشتر

رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد علی صاحبکاران؛ مازیار خوش پیام

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 49-60

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه و نمونه تحقیق، شامل تمامی بازیکنان مرد 12 تیم لیگ برتر بسکتبال ایران بودند که پرسشنامه‌های مقیاس رضایتمندی ورزشکاران و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند. ...  بیشتر

مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 111-123

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی بر اساس رضایت شغلی، تعهد و عدالت سازمانی بود. روش تحقیق کاربردی که بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی1395-1394بالغ بر1500 معلم تربیت بدنی بود که از این تعداد320نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور ...  بیشتر

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 19-25

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (350 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان

شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ محمد اسماعیلی؛ سعید خانمرادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 93-103

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان همدان به تعداد 763 نفر می باشد. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با تخصیص متناسب استفاده گردید و نهایتا 350 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ...  بیشتر