مدیریت ورزشی
اثر رفتار سیاسی مدیران بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش واسطه‌ای اخلاق کاری

علی عباس حسین نژاد؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69226.2555

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثر رفتار سیاسی مدیران بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش واسطه ای اخلاق کاری می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که تعداد آن ها در شش ماهه نخست سال 1397، معادل 915 نفر می‌باشند. ...  بیشتر

اثر مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

طیبه جامه بزرگی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 71-81

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.58768.2296

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان، در سال 1398 می باشند که 279 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت‌‌های ...  بیشتر

طراحی الگوی اثربخشی تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

شوان عزیزی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 105-123

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.8682

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اثربخشی تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. تحقیق حاضر بر مبنای جستجوی داده، از نوع آمیخته یا ترکیبی (کیفی و کمی) بوده و از نظر موضوع در حیطه مطالعات همبستگی و از دیدگاه هدف، در حیطه تحقیقات کاربردی قرار دارد؛ همچنین از نظر ماهیت، روش و کنترل متغیرها جزء تحقیقات توصیفی محسوب می شود. جامعه آماری ...  بیشتر

ارائه الگوی مدیریت پیش‌کنشی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد ساختاری تفسیری

طاهره باقری زاده؛ سید احسان امیر حسینی؛ ولی نوذری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 65-77

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.59158.2306

چکیده
  هدف تحقیق، ارانه الگوی مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد ساختاری تفسیری بود. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، برابر با ...  بیشتر

تاثیر سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی پنهان کردن دانش و نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شغلی در وزارت ورزش و جوانان

مونا سعیدپورسرچشمه؛ زهرا حاجی انزهایی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 85-95

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62315.2380

چکیده
  این پژوهش با هدف تأثیر سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان از طریق پنهان کردن دانش و نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1171 نفر بودند و 350 نفر نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه مربوط به اطلاعات ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

پروانه خواجه پور سوق؛ میر حسن سید عامری؛ لقمان کشاورز

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.56145.2222

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه آماری 269 نفر بودند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های رهبری کوانتومی (عظیمی، 1390)، بهره وری نیروی انسانی ...  بیشتر

تدوین مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران زن با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت ورزش و جوانان

ماریه عاشوری؛ میرحسن سید عامری؛ مهرداد محرم زاده

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.52669.2128

چکیده
  تحقیق از لحاظ نتیجه در فاز کیفی جزء تحقیقات بنیادی و در فاز کمّی جزء تحقیقات کاربرد است. نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر از متخصصان ورزش زنان، مدیران فدراسیون‌های ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی و کارمندان خبره وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزش استانی به روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی کلیه مدیران و کارکنان ...  بیشتر

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام سازمان؛ مورد مطالعه وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مریم بشارتی مقدم؛ مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.53082.2142

چکیده
  با توجه به این‌که یکپارچگی و انسجام سازمانی فواید گوناگونی اعم از، نهادینه‌شدن هنجارهای اخلاقی، مزیت رقابتی پایدار، تعهد، ایجاد اتحاد و وفاداری، صداقت و غیره را برای سازمان و اعضای آن فراهم می‌آورد، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع ...  بیشتر

تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

صمد گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ علی صابری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.46612.1979

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 860 نفر اعلام شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

محمد سیاوشی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ حسین عامریان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 41-54

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.44599.1901

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول-مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد 265 نفر از کارکنان وزارت ورزش به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری تحول‌مدار باس (2003) و پرسشنامه سرآمدی سازمانی EFQM (2003) استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

جواد کریمی؛ همایون عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 21-28

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان

مریم فریدفتحی؛ محبوبه روزبهانی؛ فرناز فرهمند؛ بهارک کاظم

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 113-123

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (750N=)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 260 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان ...  بیشتر

تبیین نقش سرمایة روانشناختی در توسعة کارآفرینی سازمانی و ارائة الگوی مناسب

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد هادی سیفی سالدهی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 97-111

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر سرمایة روان‌شناختی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان و ارائة الگوی مناسب اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری، کلیة کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند که 275 نفر از آن‌ها بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامة سرمایة ...  بیشتر

عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 45-55

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش‌های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان می‌باشد؛ که مطابق با گزارشات این وزارتخانه تعداد 900 نفر می‌باشد. که بر اساس جدول مورگان 269 نفر، به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 19-25

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (350 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

غلام رضا شعبانی بهار؛ مریم فریدفتحی؛ حمیدرضا یارقلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 75-85

چکیده
    پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل بزرگ شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان اجراشده است. جامعه آماری کلیه کارمندان وزارت ورزش و جوانان شامل 700 نفرمی‌باشد که حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان 250 نفر و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری متغیرها ...  بیشتر

تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

امین رضا بخش چناری؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه 170 نفر بودند. در این پژوهش از سه پرسشنامۀ فراموشی سازمانی جلالی و همکاران (1389)، پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (2000) و پرسشنامه ...  بیشتر